Polityka prywatności sklepu

 1. Niniejsza polityka prywatności (?Polityka Prywatności?) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.szkoleniaonline.julianessa.pl (dalej: ?Julia Nessa? lub Portal) Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Julia Nessa Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego Julia Nessa.
 1. Administrator
  • Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego Julia Nessa, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Mateusz Maruniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Mateusz Maruniak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 13a Poznań, posiadający NIP: 9721250453oraz REGON 302783563 (?Administrator?).
  • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ?RODO?).
 1. Gromadzone Dane
  • Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.
 1. Cele przetwarzania Danych
  • Dane przetwarzane będą w celu:
   • Świadczenia usługi Konta ? przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Julia Nessa ? do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
   • Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego ? przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania) ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
   • Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora ? aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   • Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Portalu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów ? aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
  • Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
  • Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
  • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: mateuszmaruniak@gmail.com Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: mateuszmaruniak@gmail.com
  • Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów ? w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
  • Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 1. Zabezpieczenie Danych
  • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 1. Pozostałe postanowienia
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
  • Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep internetowy Julia Nessa obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności